Du er her:

Smart Bodø

"Ny by - ny flyplass" var katalysatoren for visjonen om verdens smarteste by, men skal vi bli det, må vi begynne i dag. Her kan du lese litt om hvordan vi ser for oss å ta visjonen om verdens smarteste by i et eget Smart Bodø-prosjekt. Dette er fortsatt under utarbeidelse, så vi tar forbehold på innholdet slik det fremstår.

Bodø kommune har etablert prosjektet «utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet» populært kalt «Ny by – Ny flyplass». Dette prosjektet har utarbeidet en mulighetsmodell for flyplassområdet. Denne modellen viser muligheten for bygging av en helt ny bydel på 3400 dekar med bolig- og næringsområde. Videre viser modellen muligheten for å bygge sammen de fire transportbærerne fly, havn, jernbane og vei slik at disse møtes i et punkt med tilhørende næringsarealer.

Ved å bygge en ny by åpner muligheten seg for å tenke helt nytt innen byutvikling. Hvordan ser fremtidens by ut? hvordan bygger vi en nullutslippsby? Hvilke transportsystemer skal vi ha? Hvilken type hus skal vi ha? Hvilken type teknologi skal vi bruke? Og så videre.

Etter initiativ fra NHO Nordland har det blitt etablert en tenketank bestående av representanter fra Bodø kommune, Universitetet i Nordland, Forskningsrådet og Statens vegvesen under ledelse av NHO Nordland. Formålet med denne tenketanken er å etablere forskningsprosjekter innenfor EU sine forskningsprogrammer med utgangspunkt i Bodø.

Sammenkoblingen mellom denne tenketanken og «Ny by – Ny flyplass» har ført Bodø-samfunnet inn på sporet av en smart city-tenking. Hvordan kan vi forme fremtidens Smart Bodø?

Utbygging av en ny bydel vil tidligst kunne starte i 2025. Utviklingen av Smart Bodø skal derfor ha fokus på eksisterende by, hvilke løsninger kan vi få til i dagens Bodø og hvordan forbereder vi oss på byggingen av fremtidens Bodø. Smart Bodø skal ikke bare ha fokus på byutvikling men på hele samfunnsutviklingen. Hvordan ruster vi oss best til møte den kommende eldrebølgen? Hvordan rekrutterer vi smart folk til Bodø? Hvordan etablerer vi et utdanningssystem som er rustet for fremtidens samfunn?

«Ny By – Ny flyplass» har gitt Bodø og Nordland et veldig godt utgangspunkt for å tiltrekke seg internasjonale forskningsmiljøer og firmaer som ønsker å ta del i denne utviklingen. Etableringen av et eget Smart Bodø prosjekt skal ta dette videre slik at vi i fremtiden kan omtale oss som verdens smarteste by.

 

Bodø kommune har etablert prosjektet «utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet» populært kalt «Ny by – Ny flyplass». Dette prosjektet har utarbeidet en mulighetsmodell for flyplassområdet. Denne modellen viser muligheten for bygging av en helt ny bydel på 3400 dekar med bolig- og næringsområde. Videre viser modellen muligheten for å bygge sammen de fire transportbærerne fly, havn, jernbane og vei slik at disse møtes i et punkt med tilhørende næringsarealer.

Ved å bygge en ny by åpner muligheten seg for å tenke helt nytt innen byutvikling. Hvordan ser fremtidens by ut? hvordan bygger vi en nullutslippsby? Hvilke transportsystemer skal vi ha? Hvilken type hus skal vi ha? Hvilken type teknologi skal vi bruke? Og så videre.

Etter initiativ fra NHO Nordland har det blitt etablert en tenketank bestående av representanter fra Bodø kommune, Universitetet i Nordland, Forskningsrådet og Statens vegvesen under ledelse av NHO Nordland. Formålet med denne tenketanken er å etablere forskningsprosjekter innenfor EU sine forskningsprogrammer med utgangspunkt i Bodø.

Sammenkoblingen mellom denne tenketanken og «Ny by – Ny flyplass» har ført Bodø-samfunnet inn på sporet av en smart city-tenking. Hvordan kan vi forme fremtidens Smart Bodø?

Utbygging av en ny bydel vil tidligst kunne starte i 2025. Utviklingen av Smart Bodø skal derfor ha fokus på eksisterende by, hvilke løsninger kan vi få til i dagens Bodø og hvordan forbereder vi oss på byggingen av fremtidens Bodø. Smart Bodø skal ikke bare ha fokus på byutvikling men på hele samfunnsutviklingen. Hvordan ruster vi oss best til møte den kommende eldrebølgen? Hvordan rekrutterer vi smart folk til Bodø? Hvordan etablerer vi et utdanningssystem som er rustet for fremtidens samfunn?

«Ny By – Ny flyplass» har gitt Bodø og Nordland et veldig godt utgangspunkt for å tiltrekke seg internasjonale forskningsmiljøer og firmaer som ønsker å ta del i denne utviklingen. Etableringen av et eget Smart Bodø prosjekt skal ta dette videre slik at vi i fremtiden kan omtale oss som verdens smarteste by.

Definisjon

I internasjonal sammenheng finnes det ikke en enhetlig definisjon på hva en smart by er. Gjennom sammenstilling av utviklingsarbeid innenfor området i en rekke byer samt forskning på området er det utviklet modeller for hva som kan ligge innenfor definisjonen på en smart by. Det er viktig i utviklingen av Smart Bodø at vi satser på områder som passer vår by, som innbyggerne føler kjennskap og medeierskap til og som innebærer en aktiv medvirkning av borgere, bedrifter og offentlig forvaltning. Smart Bodø legger opp til å følge modellen som er vist under som er en internasjonalt anerkjent modell.

Prosjekter innenfor Smart Bodø skal finne sin forankring i modellen ovenfor samtidig som de skal oppfylle mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Sammenheng mellom Smart Bodø og kommuneplanens samfunnsdel

Smart Bodø er sterkt forankret i Bodø kommunens planverk. Spesielt kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for klima og energi er viktig planverk for utvikling av Smart Bodø. I det følgende er modellen for Smart City sett i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og det som blir grunnlaget for Smart Bodø.

Smarte folk

Smarte folk handler om å legge til rette for kreativitet, skape et inkluderende samfunn der ulike kulturer møtes og skaper innovasjon samt å utvikle et utdanningssystem som ruster oss for fremtidens digitale teknologiske utvikling.

Følgende satsningsområder og mål fra samfunnsdelen følges opp her, for strategier under hvert mål henvises det til kommuneplanens samfunnsdel:

Satsingsområde

Mål (Slik vil vi ha det)

Frisk befolkning – Lenge i jobb

Bodø har en skole for fremtiden

Frisk befolkning – Lenge i jobb

Et bysamfunn der mangfold er en ressurs

Utvikling av Universitetet i Nordland

Det foregår utstrakt samarbeid om utdanning og rekruttering av tilstrekkelig kompetanse til nærings- og arbeidslivet i kommunen og regionen.

Kulturbyen midt i naturen

Bodø er en arena for mangfold og bredde

 

Et eksempel på hva Bodø kommune gjør i dag er satsning på realfag. Bodø kommune ble i mars i år utpekt som en av 35 realfagskommuner i Norge. Realfagskommunene skal ha en helhetlig satsing på realfag både i skoler og barnehager. Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag.

Gjennom samarbeid mellom kommunen, First Lego League, Newtonrommet og bedrifter har Bodø kommune en mulighet til å bygge opp en realfagssatsning i barnehage og skoletrinnet som på sikt gir et godt utgangspunkt for fremtidig digital og teknologisk innovasjon. Dette henger videre sammen med satsningsområdet «utvikling av Universitetet i Nordland» der en strategi er påvirkning av etablering av nye utdanningstilbud som samfunn og næringsliv i regionen etterspør, særlig på ingeniørsiden.

Smart økonomi

Smart økonomi handler om å legge til rette for entreprenørskap, innovasjon, utveksling og samarbeid mellom lokale og internasjonale bedrifter for utvikling av nye produkter og økt produksjon.

Følgende satsningsområder og mål fra samfunnsdelen følges opp her, for strategier under hvert mål henvises det til kommuneplanens samfunnsdel:

Satsingsområde

Mål (Slik vil vi ha det)

Sysselsetting og etablering

I Bodø øker antall nyetableringer

Sysselsetting og etablering

Bodø er et attraktivt reisemål og møtested

Utvikling av Universitetet i Nordland

Universitetet er en av landsdelens viktigste kompetanseinstitusjoner

 

«Ny by – Ny flyplass» har åpnet opp for kontakt mellom internasjonale forskningsmiljøer og firmaer. Et viktig ledd i videre utvikling her er å koble disse sammen med Universitetet i Nordland og med lokale firmaer. Spesielt innen IT der Bodø har et godt miljø er det store muligheter for samarbeid.

Smarte omgivelser

Smarte omgivelser handler om å legge til rette for en bærekraftig byutvikling. Reduksjon i klimagassutslipp gjennom å satse på en fremtidsrettet byplanlegging, nye energiformer, nullutslippsbygg med mer. Gjennom Smart Bodø skal vi ta en ledende rolle i nord i gjennomføring av det grønne skiftet. I kommuneplanens samfunnsdel har Bodø kommune vedtatt bærekraftig byutvikling som ett av de seks satsningsområdene.

Følgende satsningsområder og mål fra samfunnsdelen følges opp her, for strategier under hvert mål henvises det til kommuneplanens samfunnsdel:

Satsingsområde

Mål (Slik vil vi ha det)

Bærekraftig byutvikling

Bodø fortsetter utviklingen av en kompakt by

Bærekraftig byutvikling

Bodø er en innovativ og fremtidsrettet lavutslippsby

Bærekraftig byutvikling

Flyplassområdet er Bodøs nye framtidige bydel

Sysselsetting og etablering

Byen er et effektivt nasjonalt kommunikasjonsknutepunkt for flytrafikk, sjøtrafikk, jernbane og vegtrafikk.

Utviklingen av flyplassområdet gir store muligheter for etablering av forskningsprosjekter innenfor EU sine forskningsprogram for smart cities, transport og energiløsninger.

Smarte myndigheter

Smarte myndigheter handler om åpenhet, innbyggernes muligheter for aktiv medvirkning. Kommunens bruk av digitale løsninger for innsyn og innovative innkjøp. Kommuneplanens samfunnsdel behandler ikke disse temaene særskilt. Bodø kommune har innført innsynsløsning slik at alle innbyggerne kan lese innkomne og utgående brev samt politiske saker på nett uten å måtte be om særskilt innsyn. Videre sendes bystyremøter direkte på nett. Kommunen følger i plansaker plan- og bygningsloven regler for medvirkning. I prosjektet Smart Bodø vil medvirkning være et viktig element som må utvikles nærmere. Inspirasjon til medvirkningsprosesser fra andre byer i Europa skal hentes inn for at innbyggerne skal føle eierskap til utviklingen av byen.

Gjennom en aktiv innkjøpspolitikk er det muligheter for å legge til rette for innovasjon som også kan gi store økonomiske besparelser. Innkjøpspolitikken er også viktig for å ivareta klima og miljøhensyn. Dette er omtalt i kommunedelplan for klima og energi, men gjennom Smart Bodø er det gode muligheter for å videreutvikle innkjøpspraksisen i Bodø kommune.

Smart levemåte

Smart levemåte handler om trygghet for innbyggerne i alle livsfaser, en frisk befolkning og god folkehelse samt et rikt kulturliv. Innenfor denne bolken ligger det store potensialer innen velferdsteknologi. Både det å ta i bruk ny teknologi men også være i front på utvikling av teknologi i samarbeid mellom kommunen, universitetet, lokale IT-bedrifter og internasjonale IT-bedrifter.

Følgende satsningsområder og mål fra samfunnsdelen følges opp her, for strategier under hvert mål henvises det til kommuneplanens samfunnsdel:

Satsingsområde

Mål (Slik vil vi ha det)

Sikkerhet og beredskap

Bodø er en sikker by

Kulturbyen midt i naturen

Bodø er en nyskapende kulturby

Kulturbyen midt i naturen

Kultur, næring og stedsutvikling er tett knyttet sammen

Frisk befolkning – lenge i jobb

Et folkehelsearbeid som inkluderer alle

Frisk befolkning – lenge i jobb

Bodø er et samfunn der den enkelte innbygger kan nytte de ressurser, evner og muligheter han/hun har for å mestre hverdagen.

 

Smart mobilitet

Smart mobilitet handler om å legge til rette for gående og syklister (mikset- modal tilgjengelighet). Transport. Legge til rette for kollektivløsninger som gjør at flere ikke bruker bil og at de som bruker bil som transportmiddel går over på lavutslippsløsninger. Utvikling, testing og bruk av intelligente transport systemer (ITS) er en viktig del av det å utvikle smarte mobilitetsløsninger og henger nøye sammen med smarte omgivelser og smart økonomi.

Følgende satsningsområder og mål fra samfunnsdelen følges opp her, for strategier under hvert mål henvises det til kommuneplanens samfunnsdel:

Satsingsområde

Mål (Slik vil vi ha det)

Sysselsetting og etablering

Byen er et effektivt nasjonalt kommunikasjonsknutepunkt for flytrafikk, sjøtrafikk, jernbane og vegtrafikk

Bærekraftig byutvikling

Bodø kommune har en bærekraftig areal- og transportplanlegging som fastsetter grunnlaget for utvikling av en miljøvennlig by og framtidsrettet transport- og logistikksystemer

Bærekraftig byutvikling

Bodø har et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem

Kommunedelplan for klima og energi tar for seg flere tiltak innen transport. To av tiltakene er:

Utrede bruk av smart teknologi for reduksjon av CO2 innen transportnæringer, Intelligente transportsystemer (ITS)

Utvikle Bodø som intermodalt knutepunkt for gods- og passasjertransport på nasjonalt/internasjonalt nivå med fokus på klimagassreduksjon.

Oppsummering sammenheng mellom samfunnsdel og Smart Bodø

Som det er vist av tabellene ovenfor er det en sterk sammenheng mellom de satsningsområder og mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel og det som er en anerkjent internasjonal modell for en smart by. Utviklingen av Smart Bodø er derfor sterkt forankret i allerede politisk vedtatte planer.

Innenfor de områder som er definert ovenfor ligger mulighetene for næringsutvikling, byutvikling, helseutvikling og forskning som er med å bygge opp under Bodø kommunes visjon om «en attraktiv hovedstad i Nord». Samt oppfølging av de tre hovedmålene til Bodø kommune med spesielt fokus på hovedmål en «70 000 innbyggere i 2030» og hovedmål to «Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet.»

 

.