Ny by - ny flyplass

Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Nordic

Beslutningen om hvor på Bodøhalvøya, Bodø- og Saltenregionens nye flyplass skal etableres, er et nasjonalt strategisk veivalg for vekst og verdiskaping i et nordområdeperspektiv.

Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene - i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen.

Denne unike muligheten har oppstått fordi dagens rullebane bygget i 1952, må skiftes ut innen få år og den nye rullebanen kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke bygges på dagens plassering.

Dette er en investering som må gjøres uansett og ligger allerede inne i Avinors investeringsplan.

I tillegg har stortinget besluttet at Bodø Hovedflystasjon skal legges ned etter over 60 år med kampflybasedrift. Dette åpner for muligheten til å bygge den nye flyplassen lengre bort fra byen, og frigjøre verdifulle arealer midt i sentrum, for by- og havneutvikling i et 50-100årsperspektiv. Salgsinntektene for arealene representerer også en stor merverdi for Staten og storsamfunnet.

Den nye flyplassen er en samfunnsnyttig samferdselsinvestering for vekst og utvikling av Bodø- og Saltenregionen, Nordland og landsdelen, men også en avgjørende grunnlagsinvestering for fremtiden og utviklingen av det nye Bodø.

En langsiktig flyplassløsning for sivil luftfart i Bodø- og Saltenregionen er et nasjonalt samferdselsprosjekt, et by- og regionsutviklingsprosjekt og et klima- og miljøprosjekt.

Når de enorme arealene frigjøres åpner det for mulighetene til å teste og utvikle nye metoder for byutvikling, smart-teknologiske løsninger innenfor energieffektivitet, transport og miljø. Det åpner for en unik mulighet for og å samle vei, bane, kjøl og flyplass i et og samme område midt i en av nordområdenes største byer. Vi skaper verdens smarteste by, når vi bygger ny flyplass.

Les mer om prosjektet her.